Image
Image

Χορηγούνται 16 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για τις ιατρικές ειδικότητες.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου με Προφορική Ανακοίνωση ή Ηλεκτρονικά Αναρτημένη Ανακοίνωση (e- poster), καλούνται να υποβάλλουν περίληψη των εργασιών τους.

Οι περιλήψεις των εργασιών θα υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της online Φόρμας Υποβολής Περιλήψεων της ιστοσελίδας.

* Περιλήψεις που θα σταλούν μέσω email ή φαξ δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Περιλήψεων: 05/08/2024

Τρόπος Παρουσίασης

Οι τρόποι παρουσίασης είναι οι ακόλουθοι:

Προφορική Ανακοίνωση (Oral)
Ηλεκτρονικά Αναρτημένη Ανακοίνωση (e-Poster)

Κατά την υποβολή της περίληψης της εργασίας θα πρέπει να επιλέξουν στο αντίστοιχο πεδίο την θεματική ενότητα - τρόπος παρουσίασης (μία επιλογή).

Η τελική επιλογή και κατάταξη των εργασιών σε θεματικές ενότητες θα είναι ευθύνη της Επιστημονικής Επιτροπής Αξιολόγησης.

Επιστολή Αποδοχής/Απόρριψης
 •  Επισημαίνεται ότι η τελική επιλογή των εργασιών που θα γίνουν αποδεκτές καθορίζεται από την Επιστημονική Επιτροπή που θα αξιολογήσει τις περιλήψεις των εργασιών.
 • Οι συγγραφείς (υπεύθυνοι επικοινωνίας) θα λάβουν γνώση για την αποδοχή ή μη της εργασίας τους καθώς και τις σχετικές πληροφορίες με ηλεκτρονική επιστολή μέσω  e-mail*.

*στο e-mail που καταχωρήθηκε κατά την συμπλήρωση/υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας.

Οδηγίες για την Προετοιμασία και την Υποβολή της Περίληψης

Για να υποβάλετε την περίληψή σας διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και στη συνέχεια συμπληρώστε την Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής Περιλήψεων.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Γλώσσα: Οι περιλήψεις θα πρέπει να υποβληθούν και να παρουσιαστούν στην Ελληνική γλώσσα.

Συγγραφέας-Υπεύθυνος Επικοινωνίας: H Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής Περιλήψεων θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον συγγραφέα, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για όλη την σχετική επικοινωνία (απαραίτητη η ορθότητα του email που θα συμπληρωθεί).

Τίτλος: Ο τίτλος της περίληψης θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομος και περιεκτικός. Παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε συντομογραφίες (πέραν των επιστημονικά χρησιμοποιούμενων). Ο τίτλος θα πρέπει να αναγράφεται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα και δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 25 λέξεις.

Συγγραφείς: Τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να αναγράφονται με πεζούς χαρακτήρες (για το σωστό τονισμό του επιθέτου). Θα πρέπει να δηλώνεται (επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο) το όνομα του συγγραφέα που θα πραγματοποιήσει την παρουσίαση.

Φορέας: Στο πεδίο αυτό θα πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία του φορέα προέλευσης κάθε συγγραφέα: (Μονάδα), Τμήμα/Κλινική, Νοσοκομείο, Πόλη ή Τμήμα/Σχολή, Ίδρυμα, Πόλη (π.χ. Νεογνολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα).

Σε περίπτωση που ένας συγγραφέας ανήκει σε περισσότερους από έναν φορείς, καταχωρήστε όλους τους φορείς με το σύμβολο & ανάμεσα τους (π.χ. Α’ Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα & Β’ Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα)

Κυρίως Κείμενο:
Μέγεθος: Το κυρίως κείμενο της περίληψης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 350 λέξεις. Σε περίπτωση υποβολής και πίνακα/διαγράμματος/εικόνας το κείμενο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 300 λέξεις.

Δομή: Η περίληψη θα πρέπει να ακολουθεί την παρακάτω δομή:

 • Σκοπός
 • Υλικό-Μέθοδοι
 • Αποτελέσματα
 • Συμπεράσματα

Μορφοποίηση: Κατά την υποβολή του κειμένου της περίληψης στη φόρμα, δεν απαιτείται καμία συγκεκριμένη μορφοποίηση γραφής κειμένου (γραμματοσειρά, μέγεθος, πλάγια/έντονα, κουκκίδες κτλ.) πέραν της σύνταξής του βάσει της απαιτούμενης δομής. (Η τελική μορφοποίηση του κειμένου θα γίνει από το Οργανωτικό-Συντονιστικό Γραφείο).

Σημείωση: Στο πλαίσιο του κυρίως κειμένου στη φόρμα, ΜΗΝ εισάγετε: Τίτλο, ονόματα συγγραφέων και φορείς και ΜΗΝ χρησιμοποιείτε μόνο Κεφαλαία γράμματα. Επιλέξτε το παρακάτω εικονίδιο για να αντιγράψετε το κείμενο της περίληψής σας.

graphima

Γράφημα: Μόνο ένα γράφημα (πίνακας/διάγραμμα/φωτογραφία) μπορεί να συμπεριληφθεί σε κάθε περίληψη. Το μέγεθος του θα αντιστοιχεί σε 50 λέξεις και θα πρέπει να υπολογίζεται εντός του ορίου των 350 λέξεων. Προτιμάται η αποθήκευσή του σε μορφή αρχείου εικόνας (επιτρεπόμενες μορφές: jpeg, gif, png). Στην έντυπη έκδοση θα εμφανίζεται στο τέλος της σελίδας και σε περίπτωση που χρειαστεί με προσαρμογή μεγέθους (συνήθως).

file upload


Σημαντικά:

 • Παρακαλούμε να ελέγξετε πριν την υποβολή της περίληψης σας για τυχόν λάθη ή παραλείψεις. Μετά την υποβολή της περίληψης, σε περίπτωση διόρθωσης, αλλαγής ή προσθήκης, η παρέμβαση είναι δυνατή έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των περιλήψεων μέσω της φόρμας υποβολής και με γραπτή ενημέρωση για την τροποποίηση στο email  abstracts@conferre.gr  αναφέροντας τον αριθμό Submission ID που θα λάβετε κατά την υποβολή της περίληψης.
 • Παρακαλούμε μην υποβάλετε πολλαπλά αντίγραφα της ίδιας περίληψης. Αποφύγετε την υποβολή περίληψης εκ νέου προς αντικατάσταση προηγούμενης χωρίς να ενημερώσετε πρώτα το Οργανωτικό-Συντονιστικό Γραφείο.
 • Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να μην αξιολογήσει και να απορρίψει περιλήψεις που δεν υπακούν στις παραπάνω οδηγίες και κρίνονται ακατάλληλες για παρουσίαση. Παρακαλούμε ακολουθείστε προσεχτικά τις προαναφερόμενες οδηγίες και τα βήματα.
 • Η τελική ταξινόμηση σε θεματικές ενότητες των αποδεκτών εργασιών θα καθοριστούν από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης κατόπιν αξιολογήσεως.
 • Οι περιλήψεις πρέπει να είναι αυθεντικές και πρωτότυπες. Δεν θα γίνονται δεκτές εργασίες που έχουν δημοσιευθεί στο παρελθόν.
 • Η υποβολή της περίληψης από τον συγγραφέα - υπεύθυνο επικοινωνίας σημαίνει: Τη γνώση και επιβεβαίωση όλης της συγγραφικής ομάδας για το περιεχόμενο της περίληψης της εργασίας και τη χρήση της. Την έγκριση όλης της συγγραφικής ομάδας για συμπερίληψη της εργασίας σε έντυπες εκδόσεις του Συνεδρίου. 

Επικοινωνία: Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία/διευκρίνιση/παρατήρηση καθώς και τυχόν διορθωτικές παρεμβάσεις αναφορικά με την περίληψη σας μπορείτε σαν απευθυνθείτε στον υπεύθυνο επικοινωνίας του Γραφείου του Συνεδρίου:
Τηλ: (+30)2651068610 Email: abstracts@conferre.gr, korina@conferre.gr

Επιβεβαίωση Online Υποβολής

Αμέσως μετά την online υποβολή της περίληψής σας θα λάβετε στο e-mail σας ένα αυτόματο απαντητικό μήνυμα που θα επιβεβαιώνει την Ορθή Υποβολή της περίληψής σας με έναν "Αριθμό Πρωτοκόλλου Περίληψης" (Submission ID). Τον αριθμό αυτό θα πρέπει να τον χρησιμοποιείτε για την επικοινωνία σας με το Οργανωτικό-Συντονιστικό Γραφείο. Σας παρακαλούμε να εκτυπώσετε και να κρατήσετε το μήνυμα που θα λάβετε για κάθε επικοινωνία αναφορικά με την περίληψή σας.

Σε περίπτωση που δεν λάβετε το επιβεβαιωτικό e-mail αυτόματα, θα πρέπει να υποβάλετε εκ νέου την περίληψή σας (καθώς αυτό θα σημαίνει μη ορθή υποβολή της φόρμας και καταγραφή της στη βάση) ή να επικοινωνήσετε με το Οργανωτικό-Συντονιστικό Γραφείο προς διευθέτησή του.

Organizing -Administrative Bureau/ Secretariat:

Image


Conferre SA: "The Art of Bringing People Together".

 • Stavrou Niarchou Ave., Mares Position
  GR455 00 Pedini, Ioannina, GREECE
 • +30 26510 68610
 • +30 26510 68611
 • info@conferre.gr

ΓΕΜΗ: 31498929000

Image

Certified by ISO 9001:2015
Certificate Number 00.12.0895

Image

Αριθμός Αδείας ΕΟΤ
0622E60000012001